31/10/2019 15:14:14 PM (GTM +7)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hệ thống eCoSys sẽ được tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ thứ 2 (04/11)


06/09/2019 09:39:16 AM (GTM +7)
Về việc cấp C/O mẫu E


03/09/2019 14:00:17 PM (GTM +7)
Ban hành quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa


18/06/2019 13:39:13 PM (GTM +7)
V/v hướng dẫn doanh nghiệp khai báo C/E.


11/03/2019 16:23:27 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (cập nhật ngày 28/5/2019).


25/02/2019 16:29:07 PM (GTM +7)
V/v ủy quyền VCCI tiếp nhận đăng ký mã số REX của thương nhân


04/04/2019 11:16:44 AM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


11/03/2019 16:23:27 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


18/02/2019 13:52:50 PM (GTM +7)
Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2


19/11/2018 11:48:23 AM (GTM +7)
Danh sách các đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương hoặc Cục XNK chỉ định


<< < 1 2 3 4 > >>