04/07/2023 12:37:46 PM (GTM +7)
Thông báo Về việc khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử


04/07/2023 12:31:49 PM (GTM +7)
Quyết định 1619/QĐ-BCT Ban hành Quy chế quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và điều kiện của các BQL khu công nghiệp, khu kinh tế được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa


27/12/2022 10:26:40 AM (GTM +7)
Quyết định số 2795/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ


01/06/2022 14:39:21 PM (GTM +7)
V/v gia hạn ủy quyền VCCI tiếp nhận đăng ký mã số REX của thương nhân


31/12/2020 16:29:35 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 01-03/01


18/12/2020 15:31:53 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 19-20/12


01/09/2020 16:51:38 PM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật ngày 2/9, 5/9, 6/9


28/08/2020 11:44:55 AM (GTM +7)
Thông báo bảo trì kỹ thuật


31/07/2020 11:25:56 AM (GTM +7)
Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA


01/06/2020 15:21:34 PM (GTM +7)
Danh sách các nhà xuất khẩu đủ điều kiện của Thái Lan (cập nhật đến ngày 22/05/2020)


1 2 3 4 > >>