Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (cập nhật ngày 28/5/2019).
11/03/2019 16:23:27 PM (GTM +7)

Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2 (cập nhật ngày 28/5/2019) tải về tại đây.