Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (cập nhật ngày 15/02/2018).
18/02/2019 13:52:50 PM (GTM +7)

Danh sách các Nhà xuất khẩu đủ điều kiện được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Dự án thí điểm Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa số 2 của ASEAN – SCPP2 (cập nhật ngày 15/02/2018) tải về tại đây.