Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc
07/12/2015 09:20:02 AM (GTM +7)

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BCT (Thông tư 40) quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư 40 được ban hành kèm theo các Phụ lục về Quy tắc xuất xứ, Quy tắc cụ thể mặt hàng, Hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I, Quy trình cấp và kiểm tra xuất xứ, Mẫu C/O VK do Việt Nam cấp, Mẫu C/O KV do Hàn Quốc cấp, Mẫu Tờ khai bổ sung C/O, Hướng dẫn kê khai C/O, Danh mục các Tổ chức cấp C/O.

Thủ tục cấp và kiểm tra C/O thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương).

Thông tư 40 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chi tiết Thông tư 40 xem tại đây.