Thông tư số 31/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AANZFTA
16/10/2015 17:09:17 PM (GTM +7)

 Ngày 24/9/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân (AANZFTA). 

 Ban hành kèm Thông tư có 8 phụ lục với những nội dung cần lưu ý như sau:
- Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).
- Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).
- Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (trong Thông tư này gọi tắt là C/O) (Phụ lục III).
- Những thông tin tối thiểu của C/O (Phụ lục IV).
- Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa AANZ (trong Thông tư này gọi tắt là C/O mẫu AANZ) (Phụ lục V-A).
- Mẫu tờ khai bổ sung C/O (Phụ lục V-B).
- Mẫu Khai báo cho nhà xuất khẩu về trị giá FOB (Phụ lục V-C).
- Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục VI).
- Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục VII).
- Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục VIII).
Thông tư số 31/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 và thay thế cho Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 của Bộ Công Thương.
Chi tiết thông tư tải xem tại đây./.