Hướng dẫn khắc phục lỗi ký điện tử
KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN KÝ SỐ

Từ ngày 11/08 năm 2016, Hệ thống eCoSys tự động update chữ ký số trên hệ thống.
Hiện tại, hầu hết các chữ ký số VSIGN đã được update lên phiên bản mới. 

Trong một số trường hợp thẻ VSIGN không tự update, không thể ký và gửi duyệt, doanh nghiệp vào mục Download, down mục số 6 và cài đặt lại phiên bản mới. 
Sau đó, khởi động lại máy tính và sử dụng bình thường.
Doanh nghiệp nên sử dụng trình duyệt Firefox và Chrome để khai báo. Không nên sử dụng trình duyệt IE cũ. 

Trân trọng./.