Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QLXNK Ninh Bình
Số điện thoại: 2293.8833
Email: xnkninhbinh@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 3 Đường Đinh Tất Miễn, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Hỗ trợ