Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QLXNK Hà Tĩnh
Số điện thoại: 239.3858505
Email: xnkhatinh@moti.gov.vn
Địa chỉ: Số 2 Đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Hỗ trợ