Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QLXNK Thừa thiên Huế
Số điện thoại: 054.3617.248
Email: xnkbinhtrithien@moit.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 1, Số 02 Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế
Hỗ trợ