Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng QLXNK Hải Dương
Số điện thoại: 0320.3859.792
Email: xnkhaiduong@moit.gov.vn
Địa chỉ: Trụ sở Sở Công Thương, số 14 Phố Bắc Sơn, Tp. Hải Dương
Hỗ trợ