Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng quản lý XNK Quảng Ninh
Số điện thoại: 033.3658.344
Email: xnkquangninh@moit.gov.vn
Địa chỉ: Cầu 1, Phố Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ