Doanh nghiệp chưa có tài khoản?
Thông tin Tổ chức cấp C/O
Tên Tổ chức cấp C/O: Phòng Quản lý XNK Hà Nội
Số điện thoại: 04.2220.5457 /55;56; 58;59;60
Email: xnkhanoi@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ